REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

Niniejszy regulamin stanowi wymagany prawem regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i określa w szczególności zasady i warunki korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.ttow.pl, w tym zasady i warunki składania zamówień na produkty dostępne do sprzedaży za pośrednictwem tej strony.

§ 1

DEFINICJE

 1. STRONA – strona internetowa dostępna pod adresem: www.ttow.pl.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, regulujący zasady funkcjonowania Strony oraz informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Użytkowników oraz Usługodawcy.
 3. SPRZEDAWCATTOW sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Góralska 3/73 01-112 Warszawa, NIP 5272746271, REGON 362667241.. Sprzedawca jest również stroną Umowy na Produkty oraz Umowy o Świadczenie Usług.
 4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Strony, w tym nabywająca Produkty za pośrednictwem Strony lub korzystająca z dostępnych w ramach Strony Funkcjonalności.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Strony, w tym dokonująca nabywająca Produkty za pośrednictwem Strony, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; za Konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się również osobę fizyczną korzystającą ze Strony, w tym zawierającą Umowę na Produkty, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która jednak nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. UMOWA O PRODUKT – umowa, której przedmiotem jest Produkt, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na odległość, za pośrednictwem Strony.
 7. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest udostępnienie Użytkownikowi przez Usługodawcę, za pośrednictwem Strony, określonych Funkcjonalności.
 8. ZAMÓWIENIE – złożona przez Użytkownika za pośrednictwem Strony oferta zawarcia Umowy na Produkty.
 9. PRODUKT – przedmiot Umowy o Produkt, stanowiący oferowane przez Usługodawcę towary lub usługi, w tym w zakresie prowadzenia kursów, warsztatów, szkoleń, medytacji, konsultacji, ebooków, nabywany przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.
 10. INFORMACJA O PRODUKCIE – informacja o Produkcie, znajdująca się przy każdym Produkcie, stanowiąca opis najważniejszych cech oraz charakterystyki danego Produktu, umożliwiający Użytkownikowi zapoznanie się z jego właściwościami.
 11. FUNKCJONALNOŚCI – określony w § 11 ust. 1 Regulaminu przedmiot Umowy o Świadczenie Usług, realizowanych drogą elektroniczną, stanowiących funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie Użytkownikowi określonych technicznych rozwiązań, bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.).
 12. KOSZYK – forma magazynowania (zapamiętania przez Stronę) wybranych przez Użytkownika Produktów w celu skompletowania Zamówienia.
 13. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się na Stronie system techniczny, stanowiący element procesu składania Zamówienia przez Użytkownika, poprzez wypełnienie dostępnych pól danymi Użytkownika niezbędnymi w celu zawarcia Umowy o Produkt.
 14. FORMULARZ KONTAKTOWY – znajdujący się na Stronie system techniczny, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą we wszelkich sprawach dotyczących korzystania ze Strony, w tym uzyskiwania dodatkowych informacji o Produkcie, złożonych Zamówieniach lub do składania reklamacji, poprzez wypełnienie dostępnych pól i wybór określonych opcji.
 15. REJESTRACJA – proces utworzenia przez Użytkownika Konta na Stronie.
 16. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu na Stronie, oznaczony loginem i hasłem, umożliwiający w szczególności szybsze i łatwiejsze składanie Zamówień, zapamiętanie dotychczasowych ustawień i informacji podanych przez Użytkownika (np. adres dostawy) lub uzyskanie dostępu do historii Zamówień.
 17. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od Umowy o Produkt oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy o Produkt.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny Umowy o Produkt oraz Umowy o Świadczenie Usług, będących umowami zawartymi na odległość, tj. bez jednoczesnej obecności obu stron. Regulamin niniejszy jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 2. Głównym przedmiotem działalności Strony jest umożliwienie Użytkownikom zapoznania się z ofertą Usługodawcy oraz nabywania od Usługodawcy Produktów dostępnych na Stronie.
 3. Działalność Usługodawcy prowadzona jest na terenie oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Z zastrzeżeniem zdania trzeciego poniżej, wszystkie Produkty oferowane na Stronie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Informacja powyższa jest równoznaczna z zobowiązaniem Usługodawcy do dostarczenia Użytkownikowi Produktów bez wad.
 5. Informacje o Produktach prezentowane na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z zm.), a stanowią zaproszenie do składania przez Użytkowników ofert zawarcia Umowy o Produkt.
 6. Ceny podane na Stronie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą poprzez następujące kanały komunikacji:
 8. za pośrednictwem Formularza Kontaktowego;
 9. na piśmie, na adres: TTOW sp. z o.o., Stare Faszczyce 5D, 05 – 870 Błonie;
 10. mailowo na adres: kontakt@ttow.pl
 11. za pośrednictwem profili Usługodawcy na portalu społecznościowym Facebook i Instagram; odpowiednie linki do takich profili Usługodawcy są zamieszczone na Stronie.
 12. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Użytkownika może powodować ponoszenie przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Użytkownika z podmiotami trzecimi za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość (np. opłat za transfer danych). Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim w sposób wskazany w ust. 7 powyżej.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2022.144.1204 z m.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 14. Wszelkie prawa do Strony, w tym autorskie prawa majątkowe i inne prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie należą do Usługodawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich, a korzystanie z nich przez Użytkownika może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za odrębną zgodą Usługodawcy, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 15. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu i nie powinno być interpretowane jako wyłączające lub ograniczające jakiekolwiek prawa Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujące mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 3

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z zm.), złożoną Usługodawcy przez Użytkownika.
 2. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia. Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony bez dokonywania uprzedniej Rejestracji, z zastrzeżeniem, że określone Produkty na Stronie mogą być, po ich nabyciu, dostępne dla Użytkownika wyłącznie za pośrednictwem Platformy Kursowej, co wymaga posiadania Konta – szczegółowe informacje na ten temat są dostępne każdorazowo w Informacji o Produkcie. Użytkownik ma również możliwość dokonania Rejestracji w trakcie składania Zamówienia, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:
 4. wybrać Produkt, które chce nabyć i dodać do Koszyka;
 5. wypełnić Formularz Zamówienia, wpisując dane niezbędne w celu złożenia i realizacji Zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, ewentualnie firma, kraj, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane do wystawienia faktury VAT oraz wskazać ewentualne uwagi do Zamówienia;
 6. zaznaczyć wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia oświadczenia, w tym dotyczące akceptacji postanowień Regulaminu; na tym etapie Użytkownik może złożyć również oświadczenia dodatkowe, niezwiązane bezpośrednio z realizacją Zamówienia, np. dotyczące wysyłki newslettera, założenia Konta;
 7. wybrać opcję „Kupuję i płacę”; w tym momencie następuje złożenie Zamówienia przez Użytkownika, a Użytkownik otrzymuje dane niezbędne w celu dokonania płatności za Produkt;
 8. dokonać zapłaty za Produkty, zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 9. Określone Produkty oferowane przez Usługodawcę mogą być dostępne dla Użytkownika wyłącznie po wcześniejszym kontakcie z Usługodawcą, np. z uwagi na ograniczoną dostępność danego Produktu (ograniczona liczba uczestników w ramach danego kursu, czy szkolenia). Informacja na ten temat jest dostępna każdorazowo w Informacji o Produkcie. W celu nabycia takiego Produktu Użytkownik zgłasza Usługodawcy wolę nabycia Produktu poprzez wysłanie do Usługodawcy odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na Stronie w zakładce z opisem danego Produktu. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Usługodawca:
 10. potwierdza Uczestnikowi w formie e-mail możliwość nabycia Produktu oraz wysyła Uczestnikowi indywidualny link do zakupu Produktu; w takim wypadku, po wejściu w link Użytkownik nabywa Produkt zgodnie z procesem opisanym w ust. 3 powyżej;

albo

 • przekazuje Uczestnikowi informację o niedostępności Produktu w danym momencie, ze wskazaniem przyczyny (np. na dany kurs lub szkolenie został już wyczerpany limit miejsc).
 • Po złożeniu Zamówienia zgodnie z ust. 3 powyżej Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia i zawierającą jego podsumowanie, wysłaną na podany przez Użytkownika adres e-mail. Wiadomość, o której mowa powyżej nie stanowi przyjęcia przez Usługodawcę Zamówienia do realizacji.
 • Po zaksięgowaniu płatności za Zamówienie na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. W powyższej wiadomości znajdują się również dane wymagane do realizacji Zamówienia przez Usługodawcę wraz z opisem procesu realizacji Zamówienia (np.  linki do Produktów, do grup na portalach społecznościowych, itp.). Użytkownik posiadający Konto ma również dostęp do bieżących informacji na temat danego Zamówienia w zakładce „Moje konto”.
 • Z chwilą zaksięgowania płatności za Zamówienie na rachunku bankowym Usługodawcy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą dochodzi do zawarcia Umowy o Produkt.
 • Zamówienia mogą być składane przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 • Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia.
 • Do celów zawarcia Umowy o Produkt konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 4

REJESTRACJA

 1. Rejestracja na Stronie jest dobrowolna i bezpłatna. W szczególności, dokonanie Rejestracji i posiadanie Konta nie jest wymagane w celu skutecznego złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem, że określone Produkty na Stronie mogą być, po ich nabyciu, dostępne dla Użytkownika wyłącznie za pośrednictwem Platformy Kursowej, co wymaga posiadania Konta – szczegółowe informacje na ten temat są dostępne każdorazowo w Informacji o Produkcie.
 2. Dokonanie Rejestracji może nastąpić, według wyboru Użytkownika, bez konieczności składania Zamówienia lub w ramach oraz w związku ze składaniem Zamówienia. Rejestracja wymaga podania przez Użytkownika danych takich jak: adres e-mail, imię, nazwisko oraz ustawienia indywidualnego hasła do logowania.
 3. W ramach Rejestracji konieczne jest złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji postanowień Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu założenia i prowadzenia Konta. W trakcie procesu Rejestracji Użytkownik może również złożyć oświadczenia dodatkowe, niezwiązane bezpośrednio z Rejestracją, np. dotyczące wysyłki newslettera.
 4. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta.
 5. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

§ 5

SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Na Stronie dostępne są formy płatności za Produkty wyświetlane Użytkownikowi z poziomu Koszyka, na etapie składania Zamówienia. Płatność za Produkty może następować przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, a w przypadkach indywidualnych, po wcześniejszym kontakcie z Usługodawcą – również w innej formie, ustalonej z Usługodawcą. Płatność za Produkty następuje w formie przedpłaty, chyba że co innego wynika z indywidualnych ustaleń Użytkownika z Usługodawcą.
 2. W przypadku przedpłaty Użytkownik powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wskazanej w podsumowaniu Zamówienia złożonego zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. W przypadku braku płatności za Zamówienie na rachunku bankowym Usługodawcy w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na trwałym nośniku (np. e-mail). Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca przesyła Użytkownikowi na trwałym nośniku oświadczenie o anulowaniu złożonego Zamówienia oraz zwraca Użytkownikowi wszelkie wpłacone dotychczas z tytułu Zamówienia kwoty, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o anulowaniu Zamówienia.
 3. Użytkownik ponosi koszty realizacji Zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Ceny Produktów podane na Stronie mogą ulegać zmianie. Postanowienie to nie dotyczy realizacji Zamówień, które zostały już złożone przez Użytkownika, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 4) Regulaminu.
 5. Aktualne ceny Produktów są widoczne przy każdym Produkcie. Ceny Produktów są ponadto widoczne każdorazowo na poziomie Koszyka, w procesie składania Zamówienia. Całkowa kwota należności za Zamówienie, obejmująca łączną cenę zamawianych Produktów, uwzględniająca wszelkie rabaty i upusty, jest wyświetlana Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia, przed zakończeniem przez Użytkownika procesu składania Zamówienia.

§ 6

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do realizacji zamówienia poprzez odebranie Produktu w punkcie sprzedaży położonym w Stare Faszczyce 5d, 05-870 Błonie (Sklep) w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu daty i godziny odbioru.
 2. Użytkownik może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez Użytkownika osoby, która odbierze zamówiony Produkt ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Użytkownika w treści Zamówienia miejsca dostawy.
 3. Osoba dokonująca odbiór Produktu zobowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Sprzedawca zastrzega, że Produkt nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Produkt.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Użytkownikowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty odbioru przez Pełnomocnika. Pełnomocnik (Kurier) uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Produkt.
 5. Odebrany w Sklepie Produkt dostarczany jest przez Pełnomocnika (firmę kurierską) pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia w ciągu 7 Dni Roboczych. Czas jest liczony od momentu zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy

§ 7

REKLAMACJE – RĘKOJMIA

 1. W przypadku Umów o Produkt zawieranych z Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Produktów, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z zm.) (rękojmia).
 2. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z zm.), odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Reklamacje można składać za pośrednictwem kanałów komunikacji, wskazanych w § 2 ust. 7 Regulaminu. Zaleca się, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, reklamacja zawierała opis niezgodności Produktu z Umową o Produkt.
 4. Sprzedawca w ciągu 30 (trzydziestu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku nieprzedstawienia przez Sprzedawcę stanowiska w terminie wskazanym powyżej uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi w formie wskazanej w treści zgłoszenia reklamacyjnego, a w razie jej braku – w formie, w jakiej Sprzedawca otrzymał zgłoszenie reklamacyjne albo na papierze, albo na innym trwałym nośniku.

§ 8

GWARANCJA

 1. Produkty nie są objęte gwarancją Sprzedawcy, chyba że co innego wynika z Informacji o Produkcie.
 2. W przypadku, w którym na dany Produkt jest udzielana gwarancja, treść oraz warunki takiej gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez uprawniony podmiot i są dołączane do Produktu lub przekazywane Użytkownikowi w innej formie (np. mailowo) z chwilą zawarcia Umowy o Produkt.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Na zasadach i w terminie określonym szczegółowo w informacji o odstąpieniu, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu, Konsument zawierający Umowę o Produkt na terenie Unii Europejskiej może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Produkt, bez podania przyczyny.
 2. W razie odstąpienia od Umowy o Produkt, Umowa o Produkt jest uważana za niezawartą.
 3. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Produkt zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Produkt w przypadku umowy:
 5. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 7. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o Produkt i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w polityce prywatności, dostępnej na Stronie.
 2. Polityka prywatności zawiera również postanowienia dotyczące korzystania z plików cookies.

§ 11

FUNKCJONALNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia za pośrednictwem Strony następujące Funkcjonalności:
 2. dostęp do treści znajdujących się na Stronie;
 3. Konto;
 4. Koszyk;
 5. Formularz Zamówienia;
 6. Formularz Kontaktowy;
 7. Newsletter.
 8. Dostęp do Funkcjonalności jest bezpłatny, z zastrzeżeniem obowiązku zapłaty ceny za Produkt, wynikającej z zawartej Umowy o Produkt. Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji Funkcjonalności z należytą starannością. Funkcjonalności są dostępne 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 9. Funkcjonalności nie wymagają od Użytkownika uprzedniej rejestracji lub zakładania konta. Określone funkcje Strony mogą być jednak dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto (np. zapamiętanie zawartości Koszyka, dostęp do Platformy Kursowej, dostęp do historii Zamówień).
 10. Funkcjonalność polegająca na dostępie do treści znajdujących się na Stronie jest świadczona od momentu wejścia Użytkownika na Stronę i umożliwia przeglądanie i zapoznawania się przez Użytkownika z tymi treściami, w czasie przez niego wybranym. Umowa o Świadczenie Usług w zakresie dostępu do Strony zawierana jest na czas oznaczony, do momentu opuszczenia Strony przez Użytkownika.
 11. Funkcjonalność „Konta” polega na założeniu i prowadzeniu Konta i jest dostępna dla Użytkownika po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie. Funkcjonalność ta daje Użytkownikowi dostęp do dedykowanego panelu w ramach Strony, umożliwiającego zachowanie w pamięci Produktów dodanych do Koszyka, dostęp do określonych Produktów z poziomu swojego Konta w ramach Platformy Kursowej, uproszczenie procesu składania kolejnych Zamówień (np. poprzez zapamiętanie określonych danych Użytkownika podanych w trakcie poprzednio składanych Zamówień), modyfikację danych podanych podczas Rejestracji oraz dostęp do historii zrealizowanych Zamówień. Umowa o Świadczenie Usług polegająca na założeniu i prowadzeniu Konta zawarta jest na czas nieoznaczony, z momentem dokonania Rejestracji przez Użytkownika, na zasadach opisanych w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 12. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Konta, w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem kanałów komunikacji, o których mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie. Po usunięciu Konta Użytkownik traci bezpowrotnie dostęp do wszelkich danych zgromadzonych w ramach Konta.
 13. Funkcjonalność „Koszyka” polega na umożliwieniu Użytkownikowi magazynowania wybranych przez Użytkownika Produktów oznaczonych jako dostępne na Stronie, w celu skompletowania Zamówienia, poprzez swobodne dodawanie i usuwanie Produktów, zarządzanie zamawianymi Produktami, w tym przeliczanie wartości Zamówienia. Umowa o Świadczenie Usługi Koszyka jest zawierana z momentem dodania przez Użytkownika Produktu do Koszyka. Umowa ulega rozwiązaniu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, w momencie:
 14. usunięcia przez Użytkownika wszystkich Produktów z Koszyka;
 15. złożenia przez Użytkownika Zamówienia na Produkty umieszczone w Koszyku;
 16. zmiany dostępności Produktów na Stronie w taki sposób, że Produkty umieszczone w Koszyku nie są już dostępne do nabycia na Stronie;
 17. wyłącznie w przypadku Użytkowników nieposiadających Konta – w momencie zamknięcia Strony albo po upływie terminu 30 (trzydziestu) dni od daty umieszczenia Produktów w Koszyku – w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie obsługi plików cookies.
 18. Funkcjonalność „Formularza Zamówienia” polega na udostępnieniu Użytkownikowi określonych mechanizmów, w szczególności pól oraz opcji na Stronie, w zakresie niezbędnym do złożenia i realizacji Zamówienia. Umowa o Świadczenie Usługi, o której mowa powyżej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z rozwiązania chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Użytkownika, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 19. Funkcjonalność „Platformy Kursowej” jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników posiadających Koto i umożliwia Użytkownikowi dostęp do określonych Produktów za pośrednictwem Strony. Umowa o Świadczenie Usługi, o której mowa powyżej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia przez Użytkownika korzystania z Platformy Kursowej.
 20. Funkcjonalność „Formularza Kontaktowego” polega na udostępnieniu Użytkownikowi określonych mechanizmów, w szczególności pól oraz opcji na Stronie, w zakresie niezbędnym do skontaktowania się z Sprzedawcą we wszelkich sprawach dotyczących korzystania ze Strony, w tym uzyskiwania dodatkowych informacji o Produkcie, złożonych Zamówieniach lub do składania reklamacji. Umowa o Świadczenie Usługi, o której mowa powyżej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania zgłoszenia objętego Formularzem Kontaktowym za pośrednictwem Strony albo zaprzestania korzystania z Formularza Kontaktowego przez Użytkownika.
 21. Z Funkcjonalności newslettera może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej wykorzystując w tym celu odpowiedni formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie lub zaznaczy odpowiednie okienko dostępne w procesie składania Zamówienia oraz złoży wymagane oświadczenia dotyczące akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a następnie potwierdzi chęć rejestracji klikając w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości e-mail – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usługi newslettera. Funkcjonalność newslettera polega w szczególności na wysyłaniu do Użytkowników drogą elektroniczną informacji dotyczących Sprzedawcy, Produktów lub Strony, w tym informacji handlowych.
 22. Umowa o Świadczenie Usługi newslettera zawarta jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach Usługi newslettera.
 23. Sprzedawca może wypowiedzieć bezterminową Umowę o Świadczenie Usług (np. Usługę Konta lub newslettera) w przypadku, gdy Użytkownik narusza istotne postanowienia Regulaminu, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej jest dopuszczalne po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa o Świadczenie Usługi ulega w takim przypadku rozwiązaniu po upływie 7 (siedmiu) dni od doręczenia przez Sprzedawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 24. Na drodze porozumienia stron, Sprzedawca i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług, w każdym czasie.
 25. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług zawartej na czas nieoznaczony, przez Sprzedawcę lub Użytkownika, nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania Umowy.
 26. W odniesieniu do Umowy o Świadczenie Usług, postanowienia § 9 Regulaminu stosuje się odpowiednio, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń w zakresie odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług, wskazanych w § 9 ust. 4 Regulaminu. Sprzedawca informuje, że rozpoczynając korzystanie z danej Funkcjonalności Użytkownik wyraża zgodę na realizację Usługi przez Sprzedawcę przez upływem terminu na odstąpienie od umowy i na podstawie art. 38 pkt 1) oraz 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z zm.) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług.
 27. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Użytkownika do wszystkich lub niektórych Funkcjonalności (np. Konta), w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Funkcjonalności jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony lub innymi działaniami hackerskim. Zablokowanie dostępu do Funkcjonalności z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu. Sprzedawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Funkcjonalności drogą elektroniczną, na adres podany przez Użytkownika.
 28. Sprzedawca informuje, że w celu skorzystania z Funkcjonalności zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome. W celu korzystania z Funkcjonalności, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 29. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Funkcjonalności w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Funkcjonalności w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Strony, np. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie jakichkolwiek treści bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.
 30. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Funkcjonalności wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie jakichkolwiek danych i informacji dotyczących Użytkownika, w tym loginów i haseł, w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków opisanych wprost w niniejszym Regulaminie.
 31. Użytkownik może składać do Sprzedawcy reklamacje we wszelkich sprawach dotyczących korzystania z Funkcjonalności. Postanowienia § 7 ust. 3 i 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 32. W przypadku wystąpienia awarii, usterek lub błędów technicznych mogą nastąpić przerwy w dostępie do Strony lub części Funkcjonalności, do czasu ich usunięcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia prawidłowego działania Strony.
 33. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub aktualizacji Strony, Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerw w dostępności do Strony lub części Funkcjonalności. Przerwy, o których mowa powyżej są wprowadzane, w miarę możliwości, w porze nocnej lub w weekendy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na Stronie w zakładce „Regulamin”, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie w dowolnym czasie. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest również przesyłany mailem, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu są realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług zawartej na czas nieoznaczony, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu, jeżeli nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43, poz. 296 z zm.).
 4. Konsument, w sytuacji sporu z Usługodawcą, ma możliwość polubownego załatwienia sprawy, między innymi poprzez:
 5. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
 6. mediację;
 7. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 8. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod numerem 801 440 220 lub 22 290 89 16.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2022.

ZAŁĄCZNIK NR 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować TTOW sp. z o.o. z siedzbią w Warszawie ul. Góralska 3/73, 01-112 Warszawa, e-mail: kontakt@ttow.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. oświadczenie wysłane pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do regulaminu strony internetowej, dostępnego tutaj . Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

TTOW sp. z o.o.

Stare Faszczyce 5D

05 – 870 Błonie

e-mail: kontakt@ttow.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących usług:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy: _____________________________________________________________

Imię i nazwisko kupującego: __________________________________________________________

Adres i inne dane do kontaktu z kupującym: ______________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Nr rachunku do zwrotu: (opcjonalnie) ___________________________________________________

Podpis kupującego (tylko w wersji papierowej): ___________________________________________

Data: _____________________________________________________________________________


🤞 Nie przegap nowości!

Nie spamujemy, możesz zrezygnować w każdej chwili. Zapisując się wyrażasz zgodę na wysyłanie przez nas informacji handlowych.