§ 1.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Konkurs jest organizowany na osi czasu The Taste of Whisky: https://www.facebook.com/TheTasteOfWhiskyPL 

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Organizatorem Konkursu jest firma TTOW Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy  Góralska 3/73 , kod pocztowy 01-112 , NIP: 5272746271 ; zwana dalej “Organizatorem”.

5. Konkurs trwać będzie trwać od dnia 05.12.2020 r. od godziny 14:30 do dnia 07.12.2020 r. do godziny 23:59  CET.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

[UCZESTNICY KONKURSU]

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej “Uczestnikiem”.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.

§ 3.

[ZASADY KONKURSU]

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie komentarza pod postem konkursowym na osi czasu profilu The Taste of Whisky w serwisie Facebook  https://www.facebook.com/TheTasteOfWhiskyPL. Uczestnik Konkursu powinien w kreatywny sposób opisać kogo i dlaczego Organizator powinien nagrodzić główną nagrodą.

2. Jeden Uczestnik może dodać dowolną ilość komentarzy, z zastrzeżeniem, że tylko jeden z nich może zostać nagrodzony.

3. Organizator dokona oceny komentarzy w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 1 Uczestnika, który zostanie wyróżniony Nagrodą (dalej: “Nagroda”).

4. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu The Taste of Whisky w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie.

5. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich Zgłoszenia konkursowego.

6. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.

7. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

a. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook,

b. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.

9. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.

§ 4.

[NAGRODA]

1. Nagrodą w Konkursie będzie butelka 9-letniej whisky “Mr. Santa from Speyside”.

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej. § 5.

[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 11.12.2020 r. o godzinie 16.00.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wynikach Konkursu w odpowiedzi na  komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu The Taste of Whisky w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/TheTasteOfWhiskyPL. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem The Taste of Whisky na Facebooku poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę.

3. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem The Taste of Whisky na Facebooku poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 14.12.2020 r. do godziny 18:00. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę informacji o zwycięstwie z przyczyn technicznych, niezależnych od Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

§ 6.

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.

3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonego komentarza oraz prawo do podania go do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu The Taste of Whisky w serwisie Facebook wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.

§ 7.

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub udostępniony komentarz będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,

c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,

d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.

§ 8.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie:  https://www.facebook.com/TheTasteOfWhiskyPL 

2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

🤞 Nie przegap nowości!

Nie spamujemy, możesz zrezygnować w każdej chwili. Zapisując się wyrażasz zgodę na wysyłanie przez nas informacji handlowych.